Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü

Başvuru Kriterleri

 

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Adaylardan

 • Yabancı uyruklu olanlar,
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
 • Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular,
 • TC uyruklu olup 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında orta öğretime devam eden öğrencilerden ortaöğreniminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
 • 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında orta öğretime başlayan adaylardan ortaöğretimin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
 • KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,
 • KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,

başvuru yapabilir.

Adaylardan

 • TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar (orta öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),
 • KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
 • 5’inci maddenin birinci bendinin b alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular (orta öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
 • Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya 5nci maddenin birinci bendinin b alt bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular

başvuru yapamaz. 

NOT 1: Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca, yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkânı bulunan;

-    Mavi kart sahibi 
-    Lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) T.C uyruğunda bulunan
-    Uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu 

adaylar için 

-    Öğretmenlik,
-    Hukuk,
-    Tıp,
-    Diş Hekimliği,
-    Eczacılık,

bölümlerine/programlarına ilgili bölümün/programın toplam uluslararası öğrenci kontenjanının maksimum %10’u kadar öğrenci alımı yapılacaktır.

ÖRNEK: 
Tıp Fakültesi Kontenjanı: 90
Yukarıda belirtilen kriterlere ayırılan kontenjan sayısı: 9 (%10)

Daha detaylı bilgi için bakınız:
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yurt-disinda-kabul-edilecek-ogrenci-kontenjanlari

*Yurtdışından kabul edilecek öğrenci kontenjanlarında yer alan Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına mahsus olmak üzere alınan kontenjanın %10’unun aşılmamasına ilişkin karar yabancı uyruklu iken sonradan T.C vatandaşlığına geçen çift uyruklu/ T.C uyrukluları kapsamamaktadır.

Yukarıda belirtilen karar, doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden adayları, Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen Mavi Kart sahibi olduğunu belgeleyen adayları ve lise eğitimlerini KKTC hariç yabancı bir ülkede görmüş uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu/ T.C uyruklu adayları kapsamaktadır.

NOT 2:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 06 Kasım 2020 tarihinde tüm yükseköğretim kurumlarına gönderilen ‘’Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarından Yararlanan T.C. Vatandaşları’’ konulu üst yazı ile;

- Yurtdışında bulunmaksızın uzaktan öğretim yoluyla yurtdışındaki bir liseden diploma alan adayların yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde başvurularının kabul edilmemesine,

- Yurtdışındaki bir liseden örgün eğitim yoluyla alınan diplomalar bağlamında ise, pasaport veya emniyet kayıtlarından diplomanın alındığı ülkeye giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesi, ilgili ülkede kalınan sürenin lise eğitiminin örgün yolla alındığını desteklememesi halinde bu diplomalar ile de yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesindeki başvurularına işlem yapılmamasına,

*Lise eğitiminin örgün yolla alındığını destekleyecek ilgili ülkedeki kalış süresi ‘’İstinye Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Alım Komisyonu’’ tarafından değerlendirilecektir.

- İlgili ülkede bulunmaksızın uzaktan öğretim sistemi ile yurtdışındaki bir lisede eğitim görerek yurtdışında üniversite eğitimine başlamış olmaları halinde ise Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında yayımlanan Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş İşlemlerine ilişkin şartların aranmasına 

Karar verilmiştir.

Başvuruları bu kapsamda değerlendirilecek adaylar için üniversitemizin takip edeceği kurallar/talep edeceği belgeler aşağıdaki gibidir:

- Adayın, diploma denklik işlemlerinin tamamlanabilmesi adına Türkiye’de lise mezuniyetinin olmaması gerekmektedir. Bu kapsamda e-devlet üzerinden mezuniyet sorgulamasını gösterir belge 

- Adayın yurtdışında aktif eğitim aldığını gösteren (toplam eğitim süresinin minimum üçte ikisi) pasaport giriş-çıkış mühürleri ve e-devlet üzerinden alınacak güncel yurtdışı çıkış yazısı

- Diploma verilen okul tarafından ‘’örgün eğitim’’ verildiğini gösterir imzalı/kaşeli belge 

Belge örneği için tıklayınız.

NOT 3:

Yalnızca T.C. vatandaşı olup lise eğitiminin tamamını yurt dışında bitiren adaylardan başvurularının uluslararası öğrenci kontenjanı kapsamında değerlendirilebilmesi için ülkemizdeki lise mezuniyet durumlarını gösterir belge talep edilecektir.

İlgili belge, e-devlet sistemindeki Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama alanından temin edilebilmektedir. 

Yukarıda belirtilen belgelerin başvuru sırasında ibraz edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

SEÇME VE DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

Seçim işlemi, aşağıda belirtilen sınavlardan alınan puanlara göre yapılır.

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
KABUL ŞARTLARI
(ISTINYE UNIVERSITY
 ADMISSION CRITERIA FOR
INTERNATIONAL STUDENTS)
ÖNLİSANS/LİSANS PROGRAMLARI
ASSOCIATE/UNDERGRADUATE DEGREE PROGRAMS
SINAV TÜRÜ
(EXAM TYPE)
TIP FAKÜLTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ
(FACULTY OF MEDICINE, DENTISTRY, PHARMACY)
DİĞER BÖLÜM/PROGRMALAR
(OTHER DEPARTMENTS/PROGRAMS)
SAT I (Scholastic Aptitude Test) SAT (Evidence- Based Reading/Writing/Math):
1200 toplam puan ve en az 600 matematik
(1200 points in total and at least 600 points for maths)
SAT (Evidence- Based Reading/Writing/Math):
1000 toplam puan
(1000 points in total)
GCE A LEVEL A Level düzeyinde Fizik, Kimya, Biyoloji , Matematik konularından en az 2 konuda A seviyesinde puan
(At least grade A  is requested for Physics, Chemistry, Biology,Mathematics for A Level Courses)
A Level düzeyinde en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 2 konuda D seviyesinde puan
(Grade D for 2 A Level courses, at least one of them should be related to the department that the candidate applies for)
ACT 24/36 21/36
IB (INTERNATIONAL BACCALAURATE) 30/45 28/45
MATURA 2.5/5 3.5/5
FRENCH BACCALAURATE 15/20 12/20
ABITUR  2.5/6 3.5/6
TR-YÖS ve Türkiye Üniversiteleri Tarafından Yapılmış Herhangi Bir Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) 60/100 60/100

Yukarıda belirtilen sınav türleri ve puanlarına sahip olmayan adaylarda;
Candidates who do not have the exam scores mentioned above;

Yurtdışından alınan diploma/transkript'te Tıp, Diş, Eczacılık Fakültesi için minimum %80, diğer bölüm ve programlar için minimum %60 başarı şartı aranacaktır.
For those who graduated from abroad, a minimum of 80% success will be required in their transcripts/diplomas for the Faculty of Medicine, Dentistry and Pharmacy and a minimum of 60% for other departments and programs.

*Tıp, Diş ve Eczacılık Fakültesi'ne başvuran adaylardan, genel not ortalamasına ek olarak minimum 1 akademik yıl kimya ve biyoloji dersi almış olması ve ilgili ders ortalamalarının minimum %80 olması şartı aranır.
*Candidates who apply to the Faculty of Medicine, Dentistry and Pharmacy are required to have taken chemistry and biology courses for a minimum of 1 academic year in addition to their grade point average and the average points of the related courses should be at least 80%.

(NOT: Diploma'ya ek olarak herhangi bir sınav zorunluluğu aranmaz.)
(NOTE:No exam score is required in addition to the Diploma.)

Yurtiçi ve Yurtdışında MEB'e bağlı bulunan liselerden mezun adaylar için, diploma/transkript'te Tıp, Diş, Eczacılık
 Fakültesi için minimum %70, diğer bölüm ve programlar için minimum %60 başarı şartı aranacaktır.
For candidates who graduated from high schools connected to MEB (National Ministry of Education) in Turkey and abroad, at least 70% success for the Faculty of Medicine, Dentistry, Pharmacy

and at least 60% for other departments and programs will be required in their diplomas/transcripts.

**Tıp, Diş, Eczacılık Fakültesi'ne başvuran adaylardan, genel not ortalamasına ek olarak minimum 1 akademik yıl kimya ve biyoloji dersi almış olması ve ilgili ders ortalamalarının minimum %80 olması şartı aranır.
**Candidates who apply to the Faculty of Medicine, Dentistry, Pharmacy are required to have taken chemistry and biology courses for a minimum of 1 academic year in addition to their grade point average and the average points of the related courses should be at least 80%.

(NOT: Diploma'ya ek olarak herhangi bir sınav zorunluluğu aranmaz.)
(NOTE:No exam score is required in addition to the Diploma.)

*Diploma ve transkript'e ek olarak yukarıda belirtilen sınav türleri ve puanlarından birisine sahip olan adaylar önceliklendirilir.
*In addition to diplomas and transcripts, candidates who have one of the exam scores mentioned above will be prioritized.

**Yukarıda belirtilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) geçerlilik süresi 1 yıldır.
** The validity period of the Foreign Student Exam (YÖS) mentioned above is 1 year.

***Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, Matura, International Baccalaureate, GCE vb.) geçerlilik sürelerinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
*** There is no limitation on the validity period of the exams (Abitur, Matura, International Baccalaureate, GCE etc.) which have the status of high school graduation exam.

YKS/TYT SINAVI
(YKY/TYT EXAM)
SAY PUAN TÜRÜNDEN 60.000
(60.000 OUT OF SAY SCORE TYPE)
BAŞVURDUĞU ALANDA İLGİLİ PUAN TÜRÜNDEN 400.000 SIRALAMAYA GİRMİŞ OLMAK
(BEING IN THE FIRST 400.000 RANK WITHIN THE SCORE TYPE RELATED TO THE FIELD OF APPLICATION)
Yukarıda belirtilen YKS ve TYT puan türlerine sahip olan adaylardan ek bir sınav ve puan talep edilmeyecektir.
(An additional exam score will not be requested from candidates who have YKS and TYT scores mentioned above.)
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
GRADUATE DEGREE PROGRAMS

*Lisansüstü başvuruları lisans diploması ve transkripti ile kabul edilir.
*Graduate degree applications are evaluated with undergraduate diploma and transcript.

**Başvuru için lisans/lisansüstü diplomasında minimum %60 başarı şartı aranır.
**For application, a minimum of 60% success will be required in undergraduate/graduate diploma.

***Lisansüstü program başvurularında uluslararası öğrenci statüsündeki adaylardan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı aranmaz.
***Academic Staff and Graduate Degree Entrance Exam (ALES) scores are not required for candidates in international student status for the graduate program applications.

****Eğitim dili Türkçe olan tezli lisansüstü programlarda Türkçe Dil Yeterliliğine ek olarak İngilizce Dil Yeterliliği aranabilmektedir.
****In addition to Turkish Proficiency, English Proficiency might be required for the graduate programs with thesis.

Eğitim dili İngilizce olan lisansüstü programlarda yalnızca üniversitemiz tarafından kabul edilen İngilizce Dil Yeterliliği puanı ibrazı zorunludur.
Submission of an English Proficiency score that would be found eligible by our university is obligatory for the graduate programs taught in English.

*****Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri Alanlarına başvuran adaylardan "Niyet Mektubu" talep edilmektedir.
***** "Letter of Intent" is requested from the candidates applying for the Fields of Health Sciences and Applied Science in addition to the required documents.


*Başvuru koşullarını sağlamış olmak adayın başvuruda bulunduğu bölüme/programa kabul edildiği/edileceği anlamına gelmemektedir.
*Providing the application conditions does not mean you can be/have been admitted to the department.

**Adayın kabul/ret kararı değerlendirme sonucunda belirlenir.
**Wheter the candidate is accepted for the department is determined after evaluation.


Lisansüstü programlarımızın kabul şartları için lütfen tıklayınız.

Başvuru kriterlerine ek olarak aşağıda belirtilen programların eğitimini tamamlandıktan sonra mesleği icra edebilmek adına belirli kabul şartları aranmaktadır:

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri:

1) Adli sicil kaydı veya Adli sicil arşiv kaydı bulunmamak.

2) Kadınlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).

3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).

4) Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.)

Sağlık Kurumları için tıklayınız.

5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.

Uçak Teknolojisi:

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı bulunmamak.

2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular, web sayfamızda bulunan online başvuru formu doldurularak yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların aşağıda sıralanan belgeleri taratarak başvuru formu üzerinden yüklemesi gerekir.

Önlisans ve Lisans Başvuruları

 • Online Başvuru Formu
 • Pasaportun kimlik sayfa fotokopisi
 • Lise diplomasının Türkçe veya İngilizce tercümeli kopyası (Yurtdışında bulunan okullardan mezun ise)
 • Lise transkriptinin Türkçe veya İngilizce tercümeli kopyası
 • 1 adet Vesikalık fotoğraf
 • Türkiye'de alınmış yabancı uyruklu öğrenci sınav sonucu (var ise)
 • SAT I, ACT, GCE vb. ulusal veya uluslararası sınavlardan birine ait sonuç belgesinin onaylı örneği (Var ise)
 • Türkçe Bölümler İçin; Üniversitelerden Alınan TÖMER Belgesi (B2 Seviyesi, Mevcutsa)
 • İngilizce Bölümler İçin; TOEFL IBT- Overall 75 (Belgesi alınan sınavın üzerinden 2 yıl geçmemiş olması şartıyla)(Mevcutsa)
 • İkamet İzni (Var ise)

Lisansüstü Başvuruları

 • Online Başvuru Formu
 • Pasaport kimlik sayfa fotokopisi
 • Lisans diplomasının Türkçe veya İngilizce tercümeli kopyası (Yurtdışında bulunan okullardan mezun ise)
 • Lisans transkriptinin Türkçe veya İngilizce tercümeli kopyası 
 • Denklik Belgesi ya da Tanınırlık Belgesi
  *Tanınırlık Belgesi Sosyal Bilimler alanında lisansüstü programlarına başvuran adaylardan talep edilmekte olup, üniversitemiz tarafından temin edilecektir. Sağlık alanında lisansüstü programlara başvuran adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan Denklik Belgesi almaları gerekmektedir.
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Türkçe Yeterlilik Belgesi (C1)
 • İkamet İzni (Var ise)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi İstinye Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından yapılır.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuru sonuçları, adaylara başvuru formunda belirtilen eposta adresi üzerinden bildirilir.

Gerekli şartları sağlayan adaylara İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü tarafından bir “Ön Kabul Mektubu” gönderilir. 

Ön Kabul Mektubu’nda yer alan bilgiler ışığında, ödeme yapan adaylara “Kabul Mektubu” gönderilir ve ilan edilen kayıt tarihleri içerisinde adayların üniversitenin ilgili birimine gelerek kesin kayıt işlemini tamamlaması beklenir.

*Ön kayıt ücreti yatıran ve üniversite tarafından ilan edilen takvime göre kesin kayıt işlemini tamamlamak için gelmeyen öğrencilerin ödemiş olduğu ön kayıt ücretleri iade edilmez.

EĞİTİM DİLİ

Üniversitemizde eğitim dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Muafiyet Şartları için lütfen tıklayınız.

KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

 • Pasaport veya kimlik belgesi, Türkçe ya da İngilizce ise aslı, farklı dillerde ise kimlik bilgilerini gösteren sayfanın Türkçe veya İngilizce ’ye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı örneği,
 • Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki TC Temsilciliğinden onaylı İngilizce veya Türkçe örneği,
 • 6 adet vesikalık fotoğraf.
 • Sınav Sonuç Belgesinin aslı ve ülkelerindeki TC temsilciliğinden onaylı İngilizce veya Türkçe örneği,
 • Öğrenim ücretlerinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Öğrenim ücreti her yıl Mütevelli Heyeti’nce belirlenir)
 • Ülkelerindeki TC Temsilciliğinden alacakları öğrenim vizesi,

*Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt olduktan sonra İçişleri Bakanlığı İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden “ İkamet Tezkeresi ” almaları zorunludur.